Bonsai Nan Kai

Bonsaiklubben for Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland og Midtsjælland

Vedtægter

Vedtægter for  BONSAI NAN KAI 


Bonsaiklubben for Lolland, Falster, Møn, Syd- og Midtsjælland  2011.


 


§ 1 -  NAVN - HJEMSTED


Stk.  1   Klubbens navn er BONSAI NAN KAI, Bonsaiklubben for Lolland, Falster, Møn, Syd- og Midtsjælland. Stiftet 5.1.2004. Klubbens navn er bevidst  valgt, således at klubben, via medlemmernes store geografiske spred­ning, har mulighed for at kunne flytte til en anden    kommune uden at skulle ændre klubbens navn.


Stk. 2    Hjemsted er Guldborgsund kommune. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formand.


 


§ 2 -  FORMÅL


Stk. 1    Klubbens formål er at samle personer med interesse for dyrkning af bonsai og beslægtede kunstarter, til fælles fordybelse og dygtiggørelse. Samt at udbrede kendskabet til bonsai. Klubbens formål opnås primært gennem medlemsmøder, udstillinger, workshops, udflugter og lign. arr.  


 


§ 3 – SAMARBEJDSRELATIONER


Stk. 1    B.N.K. anerkender D.B.S. som den landsdækkende og samlende organisation, der skal varetage alle medlemmers interesser omkring bonsai, det være sig nationalt som internationalt. Klubben betaler ikke kontingent til D.B.S.


Stk. 2    Klubben kan i øvrigt samarbejde med andre klubber og foreninger, som har et formål, der er foreneligt med klubbens vedtægter.   


 


§ 4 – MEDLEMSKAB


Stk. 1    Alle kan optages som medlem af B.N.K. Medlemskabet er personligt og bindende for et år og er gældende, når der er indbetalt kontingent. Det enkelte medlem hæfter ikke udover det indbetalte kontingent.


Stk. 2   B.N.K. udsteder et medlemskort, gældende for B.N.K. Dette udstedes i 1. kvartal.


Stk. 3   Gæster kan deltage i 2 klubmøder mod betaling af kr. 50,- pr. gang, derefter forventes indmeldelse.


 


§ 5 - GENERALFORSAMLING


Stk. 1   Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i februar måned. Altid 1. mødeaften i februar. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2   Forslag til vedtægtsændringer, valg samt andre forslag der ønskes behandlet på B.N.K.s generalforsamling, kan fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmerne og skal være formanden i hænde senest l. februar.


Stk. 3   Alle medlemmer har adgang til B.N.K.s generalforsamling. For at kunne stemme på generalforsamlingen skal betaling af kontingent være sket pr. 1. oktober foregående år og være godkendt af kasseren. Der kan kun afgives en stemme pr. medlemskab. Stemmeret kræver tilstedeværelse på generalforsamlingen. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning.    


Stk. 4   Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal og der træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Undtagen er dog vedtægtsændringer,  jfr. stk. 2 samt klubbens opløsning § 9.


Stk. 5   Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


Stk. 6   Bestyrelsen består foruden formand, næstformand, kasserer, der alle vælges for en 2-årig periode og genvalg kan finde sted. Valg af formand sker i lige år. Der vælges 2 medlemmer i ulige år. Der vælges l bestyrelsessuppleant/revisor for l år ad gangen og genvalg kan finde sted


Stk. 7   Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:


 


1.      Valg af dirigent.


2.      Beretning v/klubbens formand til godkendelse.


3.      Det reviderede regnskab til godkendelse.


4.      Fastsættelse af kontingent


5.      Behandling af indkomne forslag


6.      Valg i henhold til vedtægterne.


7.      Eventuelt.


 


Stk. 8   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne ønsker det ved deres underskrift med angivelse af dagsorden.


 


§ 6 - BESTYRELSEN


Stk. 1    Bestyrelsens konstitution med formand, kasserer og næstformand/sekretær, 1 revisor/suppleant finder sted umiddelbart efter afholdt generalforsamling.


Stk. 2    Klubformanden kan sammenkalde bestyrelsen, når hun finder anledning hertil, eller når øvrige bestyrelses medlemmer ønsker det. Alle afgørelser træffes ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 3   Bestyrelsen kan føre referat, der godkendes og underskrives af bestyrelsen. Referaterne er tilgængelige for medlemmer.


 


§ 7 - KONTINGENT


Stk. 1     Klubkontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og er gældende i 12 måneder. Pt. Kr. 500,- pr. år, der betales pr. 1. Oktober.


Stk. 2     Klubkontingent indbetales for l år ad gangen ved 1.møde i oktober til kasseren eller indbetales på bankkonto Reg.nr. 5359 kt.nr. 0000243772 .Pt 500 kr.


 


§ 8. ØKONOMI-REGNSKAB-REVISION


Stk. 1    Klubben tegnes af formanden og kassereren. Dispositioner vedrørende klubbens daglige drift varetages af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret.


Stk. 2    Klubbens midler skal anbringes på betryggende måde. Anvendelse af klubbens midler udover den daglige drift skal ske efter aftale med den øvrige bestyrelse.


Stk. 3    Klubbens første regnskabsperiode er fra stiftelsen til 31. december 2004.            


Stk. 4    En rimelig kassebeholdning defineres som under 3-4.000,- Kr. Kassereren opretter konto i et pengeinstitut.


Stk. 5    Kassereren har fuldmagt til kunne hæve på klubbens konto alene.


 


 


§ 9.  KLUBBENS OPLØSNING


 


Stk. 1     Klubbens opløsning kan kun finde sted på en behørig indvarslet generalforsamling og når mindst 3/4 stemmer herfor.


Stk. 2     Forslag om klubbens opløsning skal fremgå af dagsorden. Finder opløsning sted beslutter generalforsamlingen, hvorledes klubbens formue og ejendele skal anvendes.


 


 


Vedtaget på generalforsamling, lørdag den 10.1.2009


Ændringer påført på generalforsamlingen mandag den 04.02.2013


 


 


Lone Rasmussen  ……………………………………………………………………………………                                                                                                     


Formand


 


Henrik Prang        ……………………………………………………………………………………                                                                                                      


Næstformand


 


Birthe Sønderup   ……………………………………………………………………………………                                                                                                       


Kasserer